Annons:

HÄR PLANERAS DET FÖR NYA BOSTÄDER I VÄSTERVIK

Kommunen har tecknat avsiktsförklaring med två exploatörer om att bebygga Notviksplan och fastigheten Tändstickan 7. Foto: Västerviks kommun

HÄR PLANERAS DET FÖR NYA BOSTÄDER I VÄSTERVIK

Ett helt nytt bostadsområde med byggnader med ”hög arkitektonisk profil” vid Notviksplan. Det är målet med den avsiktsförklaring mellan kommunen och två exploatörer som kommunstyrelsen beslutade anta vid sitt möte på tisdagen.

Annons:

Företagen Eldstickan Fastighets AB och ALM Småa Byggrätter AB ingår i samma koncern, där koncernmoderbolaget är ALM Equity AB. Eldstickan äger i dag fastigheten Tändstickan 7, där byggnaden som tidigare användes för gästhamnsservice står, och har fört fram önskemål till kommunen att exploatera där. Samtidigt har ALM Småa låtit meddela att man vill förvärva och exploatera del av fastigheterna Västervik 4:7, Västervik 4:28 samt Västervik 4:29, det område som i dag arrenderas till Vituddens båtvarv och främst används för båtuppläggning och parkering.

I mitten av oktober skrevs avsiktsförklaringen under av kommunen och de båda företagen, och på tisdagen godkändes den av kommunstyrelsen.

Kommunen har för avsikt att detaljplanera området vid och intill Notviksplan och teckna ett markanvisningsavtal med ALM Småa och ett exploateringsavtal med Eldstickan. Mot den bakgrunden avser kommunen att inleda förhandlingar med exploatörerna om det fortsatta arbetet.

"Tydligt hållbarhetsperspektiv"

I avsiktsförklaringen står bland annat att läsa att byggnationen inom området ska ha ”hög arkitektonisk profil med variation i form, arkitektur och volymer samt att ett tydligt hållbarhetsperspektiv ska finna med genom hela projektet”.

Det ska finnas variation i upplåtelseform och innehålla både bostadsrätter (minst 30 procent) och hyresrätter (minst 30 procent) men också andra äganderätträtter i form av exempelvis stadsradhus eller motsvarande.

Högre bebyggelser ska placeras i bakkant av området, mot berget, och bebyggelsen ska anpassas till övriga området, skriver man i avsiktsförklaringen. Kommunen ser också gärna att området uppfattas som att det är flera olika arkitekter som varit med och ritat och att det finns en tydlig kppling till vattnet.

Omlokalisering måste lösas

En förutsättning för hela projektet är att nuvarande markanvändning kan lösas på annat sätt och/eller på annan plats.

– Det är högsta prioritet. Vår avsikt är att omlokalisera båtuppläggningen till en annan plats i Västerviks tätort. Nästa steg är att börja titta på just alternativa parkeringsytor, uppställningsplatser och omlokalisering, säger Ulf Nilsson (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen var helt enig i sitt beslut att godkänna avsiktsförklaringen.

Noterbart är att samarbetet avbryts och avsiktsförklaringen förfaller om parterna inte har tecknat ett markanvisningsavtal senast 31 december 2026.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt