Annons:

VI LISTAR SPARFÖRSLAGEN: Mindre halkbekämpning och uppskjutet arenabygge

Fler potthål och mindre halkbekämpning kan vara att vänta, om kommunstyrelsens förvaltning inte får gehör för sina äskanden. Dessutom föreslås att arenabygget skjuts upp. Foto: Mostphotos/Västerviks kommun/Montage

VI LISTAR SPARFÖRSLAGEN: Mindre halkbekämpning och uppskjutet arenabygge

Budgetförslaget slår hårt mot kommunstyrelsens förvaltning, som sköter allt från försörjningsstöd till kultur. Några av sparåtgärderna är att skjuta upp arenabygget och att inte höja föreningsstödet.

Annons:

Som vi tidigare har berättat måste kommunstyrelsens förvaltning spara 19 miljoner kronor enligt den budget för 2025 som nu ligger på bordet, och en konsekvens att detta är att fritidsgårdarna i Överum och Gunnebo kan stänga.

Remissyttrandet från förvaltningen presenterades under måndagen, och slutgiltigt beslut om budgeten tas på budgetfullmäktige i mitten av juni.

Det är inte bara fritidsgårdarna som påverkas av sparuppdraget. Här listar vi exx axplock av de besparingar som kommunstyrelsens förvaltning kan tvingas göra, och eventuella kommentarer:

Skjut upp arenabygget:

Kommentar: ”Avvakta arenabygge ytterligare. Plan för arenabolag bör vara längre framskriden för att bättre kunna planera/budgetera med externa hyresintäkter som inte är beroende av ishockeyresultat”.

 Mindre pengar till föreningar: Kulturenheten hade räknat med ett utökat föreningsstöd. Men budgeten har inte utrymme för det. Dessutom kan bidraget till samlingslokaler sänkas. Det innebär att ”föreningslivet kommer att påverkas genom att lokalstödet skall fördelas mellan fler föreningar, vilket innebär att stödet sänks för varje enskild förening. Även taxorna för uthyrning av lokaler kommer att höjas, vilket också påverkar det lokala civilsamhället ”

Ta bort servicepunkter på landsbygden:

Det skulle kunna spara en miljon kronor. Kommentar: ”Det finns risk att några butiker, särskilt de små, inte finns kvar på sikt om kommunens servicepunktsavtal hävs. En livsmedelsbutik i en ort/bygd är helt avgörande för områdets attraktivitet. Även t ex bibliotekstjänsterna på landsbygden är uppbyggda kring servicepunkterna.”

Fler potthål och mindre halkbekämpning: Samhällsbyggnadsenheten behöver nio miljoner kronor extra för att finansiera kostnader som stigit, så kallad indexuppräkning. Får man inte det kan vi räkna med neddragning av basdriften, och att enheten får snåla in på exempelvis:

Lagning av ”potthål” och asfaltslagningar (sämre vägar och risk för fordonsskador),

Skötsel av bryggor (ingen upptagning, bristande underhåll),

Lövupptagning (löv och grenar kvar på allmänna ytor),

Grussopning (sand och grus kvar på gator och gång- och cykelbanor efter vintern),

Reparation av lekplatser (kan medföra avstängning av vissa parker/redskap),

Upptagning av grenar och träd vid tex hård blåst (skräpiga ytor, kan skapa oframkomlighet)

Halkbekämpning (stor risk för personskador),

Saltning (stor risk för person- och fordonsskador),

Extra sommarstädning (skräpigt i centrum och i parker),

Skyltar (nedkörda, trasiga skyltar som inte kan åtgärdas).

Köp av brandbil skjuts upp:

Räddningstjänsten skulle behöva 490 000 kronor för att köpa en ny släckbil, samt 330 000 kronor för att köpa in en ny ”Första Insats Person”-bil som används av deltidsbrandmän under jour, samt två transportbilar, klippverktyg och nya slangar.

Kommentar: ”Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd kan tyvärr inte bidra till kommunens stora behov av att spara pengar. Utan tillskott får enheten svårt att hålla sin budget, men enheten får så långt det är möjligt försöka lösa sina ökade kostnader med hjälp av vissa effektiviseringar och med att ytterligare höjda avgifter och taxor. Viktigt att vi har med oss att taxor och avgifter har höjts vid tidigare sparuppdrag. Investeringar av släckbilar, lastväxlare och transportfordon får skjutas på framtiden, till följd av ökade reparationskostnader samt stora investeringar av flera fordon enskilda år framöver.”.

Dyrare besök i simhallen:

Simhallen har behov av att anställa en person på 80 % för att städa, samt städmaterial. Idag är det svårt att klara bevakning och lokalvård, eftersom ytan i simhallen är dubbelt så stor som tidigare. Detta väntas kosta 570 000 kronor. För att finansiera detta föreslås en höjning av badtaxan som genererar 570 000 kronor i intäkter.

Mindre pengar till folkbildning: Stödet till studieorganisationerna sänks med 100 000 kronor. Ingen uppräkning har skett över tid, sedan lång tid har totalt 900 000 kronor per år avsatts i budget till folkbildning.

Stängning av Gunnebo och Överum fritidsgård.

Kommentar:Övergripande är det svårt att föreslå besparingar inom området samtidigt som frågor gällande normbrytande beteende och ungdomskriminalitet upptar stora delar av det gemensamma kommunövergripande arbetet. Behovet av det förebyggande arbetet lyfts på alla nivåer, både lokalt, regionalt och nationellt för att bryta trenden. Vid eventuella besparingar inom fritidsgårdsverksamheten måste en särskild barnkonsekvensanalys genomföras.

Annons:

Martina Gradian

martina.gradian@dagensvastervik.se

0767817450

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt